Menu Zamknij

Co powinien zawierać protokół odbioru robót budowlanych?

Decydując się na przeprowadzenie robot budowlanych należy spisać umowę pomiędzy wykonawcą, a zlecającym. Umowa ta to tzw. umowa rezultatu, w której należy ująć dokładnie zakres realizowanych prac, gdyż wobec zawartych w niej składowych możemy rozliczyć efekt wykonanych działań, który nie powinien posiadać jakichkolwiek wad. Podczas odbioru robót budowlanych wszystkie ustalenia zawarte w umowie będziemy mogli wyegzekwować. Odbiór taki jest więc ważny zarówno dla inwestora, ale także dla wykonawcy. Podczas odbioru prac jesteśmy w stanie potwierdzić jakość zleconych prac, co jest główną podstawą do żądania wypłaty wynagrodzenia za pracę. Jeśli podczas odbioru robót wykryte zostaną wady, dzięki spisanej umowie mamy podstawę do egzekwowania ich usunięcia. Dodatkowo umowa rezultatu wyznacza także rozpoczęcie biegu terminów rękojmi za wady, które wychwyciliśmy podczas odbiorów.

Dzisiejszy artykuł przedstawia szczegółowo co powinno znaleźć się w protokole odbioru, kto jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, czy i kiedy inwestor może odmówić odbioru robót, a także omówione zostaną najczęstsze przyczyny sporów, które mogą pojawić się na linii inwestor – wykonawca.

Co powinien zawierać protokół odbioru robót budowlanych?

Warto pamiętać, że protokół odbioru to dokument, dzięki któremu strony umowy mogą poświadczyć odbiór robót, a także ich jakość Niestety przepisy Kodeksu Cywilnego nie uwzględniają żadnych zapisów, które konkretnie miałyby precyzować problematykę oddania przez wykonawcę i odbioru przez inwestora zleconych prac. Odbiór prac budowlanych możemy dokonać także za pomocą czynności konkludentnych.

Sporządzając protokół odbioru prac budowlanych należy pamiętać, że dokument taki powinien zawierać:

  • datę sporządzenia protokołu;
  • dane osób uczestniczących w odbiorze prac;
  • przedmiot odbioru;
  • wszelkie ustalenia odnośnie jakości wykonanych robót budowlanych;
  • podpisy członków odbioru.

Protokoły odbioru to dokumenty, których obecność jest niezbędna w dokumentacji budowy.

Czy odbiór robót budowlanych jest obowiązkowy?

Zgodnie z art. 647 Kodeksu Cywilnego obowiązkiem inwestora jest dokonanie odbioru prac budowlanych niezwłocznie po zgłoszeniu zakończenia robót przez wykonawcę. Jeżeli podczas dokonywania odbioru prac budowlanych stwierdzone zostaną jakiekolwiek wady projektu w protokole wad należy uwzględnić wszelkie zastrzeżenia dotyczące ich. Jednocześnie należy podać ewentualny termin, w którym wykonawca wady te powinien usunąć. Do protokołu odbioru prac budowlanych można dołączyć także oświadczenie inwestora odnośnie wyboru innego uprawnienia, które to przysługuje inwestorowi z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady, które zostaną wykryte podczas odbioru.

Czy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych?

Istnieje sytuacja, podczas której inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych. Takim przypadkiem jest sytuacja, kiedy wykonawca nie wykonał, albo też wykonał z nienależytą starannością swoją pracę. Odmowa odbioru prac budowlanych dotyczy zarówno odbioru całości prac, ale także poszczególnych części składowych, z jakich składało się wykonanie umowy. W praktyce oznacza to, że możliwa jest odmowa odbioru prac budowlanych tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przedmiot zamówienia wykonany został niezgodnie z dostarczonym przez inwestora projektem lub niezgodnie z zasadami ogólnej wiedzy technicznej. Odmowa odbioru prac budowlanych jest dopuszczalna również w przypadku, gdy podczas wykonywania odbioru prac ujawnione zostaną wady, które są na tyle poważne, że odbierany obiekt nie może nadawać się do bezpiecznego użytkowania. Do wad uniemożliwiających odbiór budowlany obiektu nie zaliczają takie wady, które jedynie utrudniają korzystanie z odbieranego obiektu lub mniej lub bardziej znacząco obniżają jego wartość. W takim przypadku inwestor może dochodzić swoich praw jedynie dopiero po odbiorze wykonywanych prac budowlanych.

Od kogu uzależniona jest jakość wykonywanej umowy rezultatu?

Bezpośrednio odpowiedzialną osobą za jakość wykonywanych prac w inwestycji ma wpływ głównie ich wykonawca. Oczywiście, zdarzają się takie sytuacje, w których to jakość wykonywanych prac może znacznie zależeć od osoby odbierającej roboty, czyli od inwestora. Jedną z takich sytuacji, w których to odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac uzależniona jest od inwestora jest sytuacja gdy dostarczanie materiałów budowlanych, potrzebnych maszyn, urządzeń, a także dokumentów, takich jak projekt budowlany lezy po stronie zleceniodawcy. Jeżeli wady spostrzeżone podczas odbioru prac budowlanych opierają się głównie na jakości dostarczonych materiałów czy też błędach w dokumentacji technicznej jaka została dostarczona przez inwestora, a wykonawca prac posiada dowody na to, że podczas ich odbioru od inwestora zgłaszał obiekcje co do ich prawidłowości, a także uprzedził inwestora o wystąpieniu niebezpieczeństwa zniszczenia czy też uszkodzenia budowanego obiektu, może wówczas zażądać ustalonego wynagrodzenia we wcześniej sporządzonej umowie. Takie postępowanie zwalnia również wykonawcę z możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności za powstałe wady. W przypadku gdy sporządzenie dokumentacji projektowej, a także dostarczenie potrzebnych materiałów budowlanych leżało po stronie wykonawcy, głównym odpowiedzialnym za wykryte wady jest właśnie wykonawca i nie ma możliwości on uniknięcia odpowiedzialności za powstałe wady.

Jakie są najczęstsze przyczyny sporów?

Realizacja sporządzonej umowy nie zawsze przebiega wraz z ustalonym planem. Zdarza się, że na linii inwestor – wykonawca pojawiają się różnego rodzaju konflikty. Do najczęstszych przyczyn sporów pomiędzy stronami umów należy zwłoka w zgłoszeniu odbioru ukończonych prac budowlanych, a także jakość ich wykonania. Chcąc uniknąć takich sytuacji warto wspomóc się dostępnymi na rynku narzędziami dającymi możliwość prowadzenia niezbędnej dokumentacji, a także dającymi możliwość wglądu w nie w dowolnym momencie, jednym z polecanych serwisów do nadzorowania prac jest dokumentybudowlane.pl