Close

dokumentybudowlane.pl 
Natalia Cholewa,
ul. Wiosenna 2,
44-196 Knurów,
NIP 9691481000


   INFOLINIA:
+48 603 995 885,
   pomoc@dokbud.pl

Gwarancja na roboty budowlane

Dokument udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane – dokument gwarancyjny dołączany jako załącznik do protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, służy do określenia zakresu odpowiedzialności wykonawcy. Zawiera informacje na temat okresu na jaki została udzielona gwarancja i w jakiej sytuacji ulega on przedłużeniu, w jakim terminie wykonawca (gwarant) zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek oraz kiedy zamawiający może dochodzić swoich roszczeń.